بازدید استاد علی ثابت ریاست محترم کمیته بازرسی هیات تکواندو استان از باشگاه نوری زاده ..