مسابقات پومسه آنلاین دختران
مسابقات پومسه دختران گیلان به صورت آنلاین برگذاری گردید
26 آبان 99

 

در این دوره از مسابقات که بصورت آنلاین برگدار گردید تعداد 44 شرکت کننده دختر حضور داشتند و با رعایت نکات بهداشتی داوران با مشاهده فیلم های ارسالی پومسه روها به قضاوت پرداختند